Cyflwyniad

Rydym yn hapus iawn i drafod eich syniadiau am unrhyw brosiect, dim ots pa mor fawr neu fach. Rydym yn osgoi jargon technegol ac yn cymryd amser i gynghori’r ffordd gorau i gynhyrchu’r gwaith sydd eisiau. Gyda dros 100 mlynedd o brofiad yn argraffu ac yn rhwymo, mae gynnym ni ddealltwriaeth o argraffwaith anodd heb ei ail. Byddem yn sicrhau eich bod yn gyfforddus gyda’r proses argraffu a bod eich prosiect yn rhedeg yn esmwyth o’r cychwyn i’r diwedd.

Dibynadwy, creadigol, ac wedi’i rheoli’n broffesiynol. Gwasanaeth argraffu i fusnesau am dros 100 mlynedd”

Rydan ni’n cynnig gwasanaeth argraffu siop-un-stop, ac yn gallu cynhyrchu unrhyw fath o brint ar ein gweisg Heidelberg, gwasg digidol ansawdd gwych Xerox ac offer rhwymo a phlygu i gyd o dan yr un to. I fod o flaen y gad yn y diwydiant argraffu mae rhaid buddsoddi’n barhaol mewn offer a phobl a bod yn barod i symud ymlaen. Mae gennym weledigaeth glir; rydym mewn lle delfrydol i ddeall yr anghenion newydd a phwysau i addasu’n sydyn.

Rydym yn cynhyrchu cannoedd o filoedd o wahanol fathau o brint pob wythnos i gwsmeriaid sy’n gwmni mawr fel Siemens, i gwmnïau bach lleol sy’n newydd ddechrau. Yn wir,  WO Jones yw’r unig agraffwyr gyda chymaint o brosesau (digidol a litho) ac un o’r adrannau rhwymo mwyaf cynhwysfawr yng Nghymru.

 

Ein Gwerthoed

Rydyn yn credu mewn gwneud ein holl gwsmeriaid yn gyfforddus gyda’r broses dylunio ac argraffu i gyd, gan sicrhau bod y cynhyrchu yn rhedeg yn esmwyth a ddidrafferth. Mae pob prosiect yn cael ei oruchwylio gan Reolwr Cyfrif sy’n cydweithio â chi o’r ddechrau i’ r ddiwedd.

Rydym yn anelu at gadw draw o jargon, gan gadw chi mewn cysylltiad ar hyd y ffordd. Rydym yn falch o’n henw da am fod yn hawdd gweithio â ni, cyfeillgar ac yn barod am unrhyw her.

“Mae enw da gan WO Jones am wasanaeth ardderchog i gwsmeriaid trwy Gymru a gogledd-orllewin Lloegr…”

Mae’r staff yn arbenigwyr yn eu meysydd priodol ac yn mwynhau atebion ar gyfer anghenion ein cwsmeriaid. Rydym yn sicrhau bod y gwaith gwastad yn cael ei wneud i’r safon uchaf – gan gadw at yr amserlen. Dyna pam rydym wedi ennill cydnabyddiaeth BS EN ISO 9001:2008 sef system rheoli safonau sydd yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol.

Gyda monitro’n ddyddiol i sicrhau bod ein gwaith yn cadw at ddisgwyliadau ein cwsmeriaid a’r safonau angenrheidiol ar gyfer ISO 9001, mae ein dulliau gweithredu yn cynnwys pob agwedd o’n gwaith, gan sicrhau cynnyrch o’r radd flaenaf, ar amser, pob amser.

Cefnogaeth

Cefnogaeth, pan mae eisiau fwyaf..”

Unrhyw gwestiynau ar sut i anfon eich ffeiliau? Rydym yma i’ch cynorthwyo! Rhowch alwad i drafod y ffordd gorau i anfon eich ffeiliau.

Gyda W O Jones rydych yn elwa o gael cysylltiad uniongyrchol gydag un o’n rheolwyr gymorth technegol, sydd ar gael trwy’r amser i’ch helpu gydag unrhyw faterion technegol, ac sydd hyn yn oed yn gallu ymweld â chi i ddatrys rhai problemau.

Hyblygrwydd

“Bod yn hyblyg a dibynadwy, pan fydd mwyaf angen…”

Pan mae angen dibynnu ar argraffydd i ddeall eich anghenion
Bydd WO Jones yno gyda chi pob cam o’r ffordd.

Rydym yn deall yn aml mae rhaid newid yr amserlen, rydym yn sicrhau bod hyn ddim yn effeithio ar bethau.

Angen amser ychwanegol? Rydym yn sicrhau bod hyn ddim yn effeithio’n ormodol ar yr amser dilifro. Rydym yn gwneud y gorau i gadw ein cwsmeriaid yn hapus, felly rydym yn ceisio cadw lle ac amser yn yr agraffdy rhag ofn bod job brys sydd ei angen ‘ddoe’.

Ein Hanes

Enw mawr am dros 100 mlynedd

Mae WO Jones Argraffwyr Cyf yn enw mawr yn y byd argraffu yng ngogledd Cymru ac wedi bod am fwy na 100 mlynedd.

Yn ferw’r diwygiad Methodistaidd o 1904, penderfynodd y diweddar W. O. Jones sefydlu argraffdy ar hen safle’r ffowndri yng nghanol Llangefni. Yn y dyddiau hynny roedd rhaid gosod y testun un llythyren ar y tro gyda’r dwylo.  Hollol wahanol i’r offer soffistigedig sydd yn cael eu defnyddio gan y cwmni heddiw.

TYFU

Yn y dyddiau cynnar, dechreuodd Mr Jones cyflogi dynion ac yn araf dechreuodd y busnes i dyfu.

Ym 1954 dychwelodd Hefin, mab Mr Jones, yn ôl o’r fyddin ac i ymuno â busnes y teulu. Wnaeth Hefin a’i wraig Glenys rhedodd y busnes nes 1983.

Mae’r cwmni bellach mewn uned 10,000 troedfedd sgwâr yn Stâd Ddiwydiannol Llangefni. Mae gennym rhai o’r technolegau mwyaf diweddaraf sydd ar gael ar y farchnad heddiw, yn cynnig yr argraffu Litho a Digidol gorau.

Mae’r argraffdy yn fusnes teuluol go iawn gyda mab Mr a Mrs Hefin Jones – Martin, ei wraig Pat ac eu plant Marcus a Tracey i gyd yn gyfarwyddwyr. Dechreuodd Martin yn Argraffdy’r Ffowndri yn syth o’r ysgol yn 15 oed, ymunodd Pat yn fuan ar ôl iddynt briodi yn y 90au.  Rydym yn mynd o nerth i nerth yn yr 21ain ganrif diolch i’r gwaith caled o’r 4 cenhedlaeth.

Ers 1904 mae dulliau argraffu wedi newid yn llwyr. Bellach, mae gan WO Jones yr offer diweddaraf ar gyfer argraffu Litho a Digidol – tra gwahanol i’r hen ddyddiau pan ddechreuodd y diweddar WO Jones osod teip gyda’r dwylo a phrynu offer ail law am gyn lleied â £2. Yn yr oes offer modern roedd WO Jones yr Argraffydd cyntaf yng Ngogledd Cymru i ddefnyddio peiriant Monoteip.

Heddiw gall gwneud unrhyw fath o argraffu, ac yn falch o roi gwasanaeth professional a pherseiniol i’n holl gwsmeriaid.

Rydym yn cynnig cyngor ar ddylunio, ac mae’r holl system wedi’i threfnu i roi effeithiolrwydd uchel. Mae rhai o’n brif gwsmeriaid yn cynnwys Prifysgol Bangor, Cynghorau Môn, Gwynedd, Conwy, Dinbych a Wrecsam ac wrth gwrs 4 Papur Bro Ynys Môn.